இந்த பகுதிக்கு உங்களிடம் இருந்து கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகிறது.

உங்கள் மாணவர்களின் சாதனைகள் மற்றும் பள்ளிகளின் செயல்பாடுகளை எங்களுக்கு எழுத்து வடிவில் அனுப்பவும். திறன்களை உலகறிய செய்வோம்.

அனுப்பவும்

March 20, 2019

Teachers Recruitment Board March 2019 – கல்வி உளவியல் – Questions Set #1

கல்வி உளவியல் கேள்விகள்

 1. “மேதைகள் மேதைகளிடமிருந்து உருவாகிறார்கள்” என்பதை ஆராய்ந்தவர்?
  A) தார்ண்டைக்
  B) கால்ட்டன்
  C) எரிக்சன்
  D) கார்ல்பியர்சன்
 2. குழந்தை வளர்ச்சி _________கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
  A) ஜீன்
  B) மரபு
  C) சுற்றுச் சூழல்
  D) பெற்றோர் வளர்ப்பு
 3. குழந்தை வளர்ச்சியின் நிலைகள்
  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
 4. முறையாக யோசித்தல் __________ வயதிற்கு மேல் நடைபெறுகிறது.
  A) 8 வயது
  B) 12 வயது
  C) 15 வயது
  D) 18 வயது
 5. ஒரு குழந்தையின் பிறந்து வளர்ந்த ,சமூகக்கலாச்சாரத்தைக் குறிப்பது
  A) மரபுநிலை
  B) பண்பாடு
  C) சமூகமரபு
  D) குடும்ப மரபு
 6. கருவுறுதலில் ,பெண் செல்லின் எந்த 23 குரோமசோம்கள் ஆண் செல்லின் எந்த 23 குரோமசோம்களோடு இணைகின்றன என்பது _______.
  A) குரோமசோம்கள் குறைப்பு
  B) வாய்புக் கோட்பாடு
  C) குரோமசோம்கள் அதிகரிப்பு
  D) சூழ்நிலைக் கோட்பாடு
 7. ___________ என்பது அவன் பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை அவனைச் சுற்றியிருக்கும் பல்வேறு விதமான தூண்டல்களின் தொகுப்பாகும்.
  A) மரபு
  B) சூழ்நிலை
  C) வளர்ச்சி
  D) முன்னேற்றம்
 8. எந்த இரட்டையரின் மனப்பண்புகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்
  A) இருகரு
  B) ஒருகரு
  C) A & B
  D) எதுவுமில்லை
 9. ___________ என்பது ஒருவனிடம் இடம் பெற்றுள்ள, பிறப்பால் தோன்றிய தனித்த தன்மைகளின் ஒட்டுமொத்த நிலைதனைக் குறிப்பிடுகிறது
  A) மரபு
  B) சூழ்நிலை
  C) வளர்ச்சி
  D) முன்னேற்றம்
 10. கருவுறுதலில், பெண் செல்லின் எந்த 23 குரோமசோம்கள் ஆண் செல்லின் எந்த 23 குரோமசோம்களோடு இணைகின்றன என்பது.
  A) குரோமசோம்கள் குறைப்பு
  B) வாய்புக் கோட்பாடு
  C) குரோமசோம்கள் அதிகரிப்பு
  D) சூழ்நிலைக் கோட்பாடு
 11. துவக்கநிலை மாணவருக்கு பள்ளி ஒரு விளையாட்டுத் திடலாக அமைய வேண்டும் என்று கூறியவர்?
  A) ஃப்ராய்ட்
  B) பெஸ்டலாஹி
  C) ஆட்லர்
  D) ஃப்ரோபெல்
 12. ஆதாரக் கல்வி எதன் மூலம் போதிக்க வேண்டும் என காந்திஜி கூறினார்?
  A) தேசிய மொழி
  B) தாய் மொழி
  C) ஆங்கிலம்
  D) எந்த மொழியிலும்
 13. முழுமையான வளர்ச்சி என்பது
  A) உடல் வளர்ச்சி
  B) உள்ள வளர்ச்சி
  C) செய்திறன் வளர்ச்சி
  D) உடல் மற்றும் உள்ள வளர்ச்சி
 14. கருமுட்டையானது விந்தணுவைக் காட்டிலும்
  A) 4500 மடங்கு பெரியது
  B) 8500 மடங்கு பெரியது
  C) 1000 மடங்கு பெரியது
  D) 5000 மடங்கு பெரியது
 15. ஸ்பியர்மேனின் கொள்கை ——
  A) ஒரு காரணி
  B) இரு காரணி
  C) குழுக்காரணி
  D) பலகாரணி
 16. முடியரசுக் கொள்கையை அறிவித்தவர்
  A) வெஸ்லர்
  B) ஆல்பிரட் பீனே
  C) டெர்மென்
  D) தர்ஸ்டன்
 17. கருத்து நுண்ணறிவு __________ சார்ந்தது.
  A) சூத்திரங்கள்
  B) இயந்திரங்கள்
  C) ஆண்கள்
  D) பெண்கள்
 18. சாதாரணமானவர்களின் IQ
  A) 90 – 100
  B) 100 – 110
  C) 110 – 120
  D) 80 – 90
 19. IQ வை முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர்
  A) ஆல்பர்ட் பீனே
  B) சர்பிரான்ஸிச் கால்டன்
  C) யூங்
  D) பியாஜே
 20. நுண்ணறிவு சோதனைகள் __________ வகைப்படும்.
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5

உங்களுடைய விடைகளை https://discuss.kalviapp.in Comment-ல் பதிவு செய்யவும்.

சரியான விடைகள் விரைவில்…

Copyright © 2023 KalviApp. All rights reserved.